CHÍNH SÁCH CÀI ĐẶT

  1. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa TDental có phạm vi cung cấp trên toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  1. Chính sách cài đặt:

Thời gian hoàn thiện chương trình trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Địa điểm cài đặt tại văn phòng của khách hàng hoặc tại văn phòng TPos.